Målsætning for Overdrevet

Revideret og vedtaget juni 2005
Vi ønsker, at vores bofællesskab skal bestå af forskellige mennesker med forskellige
uddannelser og interesser. Kernefamilier, enlige og kollektiver kan bo spredt mellem
hinanden i Overdrevet. Vi ønsker stor aldersspredning både hos voksne og børn, som kan
føre til venskaber og samhørighed på tværs af alder og køn.
Vi ønsker, at vores samlivs- og boligform skal inspirere og lade sig inspirere af andre.
Vi ønsker at udvikle og udbygge ansvarsfølelse over for hinanden og samtidig bevare
individuelle særpræg og personlig frihed. Vi ønsker at opretholde og udvikle så rart og
meningsfyldt et hjemmemiljø, at det er tillokkende at investere tid og energi her.
Vi ønsker et fællesskab, hvor alle bidrager aktivt, men vi har forståelse for, at ikke alle kan
være lige aktive altid.
Fællesskab – indadtil og udadtil
Gennem samvær, aktiviteter og fælles arbejdsopgaver ønsker vi at kunne få inspiration til
personlig udvikling. Vi ønsker på den anden side også, at vores livsform inspirerer til
udadvendthed, forholden sig til omverdenen, til at tænke og handle politisk og til at forstå
og engagere os i det lokale og globale samfund.

Vi ønsker rummelighed og respekt for hinanden.
Fælleshus og fællesarealer
Fælleshuset skal være fællesskabets mødested og udgangspunktet for fælles aktiviteter.
Vi opfatter det ikke som et forsamlingshus men som en del af vores hjem. Fælleshuset
skal være både en erstatning og et supplement til vores egne huse og mindske behovet
for private kvadratmeter.
Vi vil, at fællesspisning skal være en daglig og central del af fællesskabet. Madlavning på
skiftende madhold bidrager til kendskab til og forståelse for hinanden, og som
udgangspunkt deltager alle. Fællesmøder og arbejdsweekender er andre centrale og
samlende aktiviteter.
Fællesarealerne skal indrettes, så de danner naturlig ramme om Overdrevets fælles
udendørs liv. Her skal være plads til såvel kreative, rekreative som praktiske gøremål for
folk i alle aldre.Fællesarealerne er underlagt fællesskabets beslutninger.

Børn og unge
Overdrevet skal være et levende sted for børn og unge, så de sammen og i fællesskab
med voksne kan udfolde sig i leg og praktisk arbejde.
Det skal være naturligt og attraktivt for de unge at deltage i det fælles sociale og
arbejdsmæssige liv i Overdrevet.
Børnene skal trygt kunne færdes overalt på bilfrie arealer indrettet med mange muligheder
for aktivitet.
Børn og unge skal inddrages i bofællesskabets beslutninger.
Forældrene har grundlæggende ansvaret for deres børn og disses opdragelse, men vi har
tillige et fælles ansvar for at tage vare på børnene. I et tæt bofællesskab udvikles fælles
normsæt, som vi med mellemrum kan have brug for at tage op til debat.
Kønsroller
Vi ønsker en rolle- og arbejdsdeling, der er baseret på den enkeltes kompetence og lyst.
Det gælder også lyst til at erhverve nye færdigheder inden for områder, man ikke på
forhånd mestrer.

Forbrug og økologisk levevis
Vi tilstræber at omgås natur og miljø på en økologisk forsvarlig måde. Det betyder bl.a. at
vi affaldssorterer og genbruger, at vi dyrker økologisk, udnytter vedvarende og ikkeforurenende
energikilder, anvender og fremmer økologisk bæredygtig teknologi, og at vi
gør det ud fra et bæredygtighedsprincip.I vores fælles forbrug vil vi tilstræbe et bevidst
kritisk forbrugsmønster præget af kvalitet, holdbarhed, miljøhensyn, genbrug, fællesbrug
og fællesindkøb.Vi ønsker en høj grad af selvforsyning gennem grøntsagsdyrkning og
dyrehold.
Økonomi
Vi er økonomisk forpligtet af fællesskabet i den udstrækning, det er nødvendigt for at løse
fælles opgaver og vedligeholde Overdrevet og dets værdier. Herunder hører også den
økonomsike forpligtelse til at indgå i madordningen. Derudover kan de økonomiske
forpligtelser udvides efter fælles beslutning, når det skønnes gavnligt for fællesskabet.
Beslutningsprocesser
Vi ønsker til stadighed at kvalificere vores mødeform og beslutningsprocesser, så de
kendetegnesved dialog og refleksion. Vi ønsker en mødeprocedure, der tilstræber
enighed, men der vil være situationer, hvor vi kan acceptere flertalsbeslutninger.